Vedtægter

Vedtægter for støtteforeningen "Sommerhøjskolens venner"

§ 1 Navn

Foreningens navn er "Sommerhøjskolens venner". Foreningen er en støtteforening for "Den sydslesvigske Sommerhøjskole" Foreningen blev stiftet den 30. september 1995 og har sit hjemsted i Flensborg.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at finansiere og gennemføre "Den sydslesvigske Sommerhøjskole" som er et årligt folkeoplysnings-arrangement af en uges varighed, der afholdes skiftende steder i Sydslesvig. Den skal formidle viden om det danske mindretal samt viden og færdigheder med musisk, socialt og kulturelt indhold, primært gennem foredrag og workshops. Målgruppen er unge, voksne og familier med børn. "Den sydslesvigske Sommerhøjskole" har ikke karakter af et selskabeligt arrangement.

Formålet skal realiseres primært ved

  1. at indsamle midler, tilskud og gaver fra organisationer, institutioner, fonde
  2. legater og private til afholdelse af den årlige "Sommerhøjskole"
  3. at opkræve deltagerbetalinger for deltagelse ved en " Sommerhøjskole"
  4. at finansiere den årlige afholdelse af "Sommerhøjskolen"

§ 3 Almennyttighed

Foreningens formål er udelukkende og umiddelbart almennyttig i henhold til afsnittet "Steurbegünstigte Zwecke" i "Abgabenordnung". Foreningen arbejder uegennyttigt; dens formål er ikke primært egenøkonomisk. Men tjener udelukkende det i § 2 nævnte formål. Foreningens midler må kun anvendes til vedtægtsbestemte formål. Medlemmerne modtager ingen dividende eller andet udbytte af foreningens midler. Foreningen må ikke begunstige nogen person hverken gennem udgifter , der ligger udenfor foreningens formål, eller gennem uforholdsmæssigt høje godtgørelser.

§ 4 Medlemmer

Som medlem kan optages enhver naturlig person, der tilslutter sig foreningens formål og anerkender nærværende vedtægter. Optagelsen sker formløs gennem mundtlig eller skriftlig erklæring til bestyrelsen. Medlemskabet gælder for 1 år ad gangen og begynder ved betaling af medlemskontingentet.

§ 5 Medlemskabets ophør

Medlemskabet slutter automatisk et år efter betaling af kontingentet. Opsigelse af medlemskab i utide er mulig til enhver tid, dog har medlemmet ingen krav på tilbagebetaling af kontingent.

§ 6 Medlemskontingent

Medlemmerne er kontingentpligtige. Minimumskontingentet fastsættes hvert år af medlemsmødet for et år ad gangen.

§ 7 Medlemsmødet

Medlemsmødet er foreningens øverste myndighed. Medlemsmødet indkaldes ved skriftlig meddelelse til medlemmerne under overholdelse af en frist på mindst en uge. Ethvert lovligt indkaldt medlemsmøde er beslutningsdygtigt, uanset antal fremmødte medlemmer. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 14 år. Valgbare er alle medlemmer, der er fyldt 18 år. Der føres en protokol over alle medlemsmødets beslutninger, som skal underskrives af den respektive protokolfører og mødeleder. Det ordinære medlemsmøde afholdes hvert år i september eller oktober måned.

Det er medlemsmødets opgave

  1. at evaluere den forinden afholdte "Sommerhøjskole"
  2. at tage imod aflæggelse af beretningen om det reviderede regnskab
  3. at godkende regnskabet
  4. at fastsætte stedet for den kommende "Sommerhøjskole"
  5. at vælge 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 revisorer og 1 revisorsupleant.

§ 8 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 3 personer, der vælges af medlemsmødet for et år ad gangen. Bestyrelsen delegerer de aktuelle opgaver imellem hinanden, specielt regnskabsføringen.

§ 9 Regnskabsår og revision

Regnskabsåret begynder den 1. september og slutter den 31. august. Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges af medlemsmødet for et år ad gangen. Hvervet som revisor forudsætter ikke medlemskab af foreningen.

§ 10 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun vedtages med ⅔ flertal af et medlemsmøde. Forslag til vedtægtsændring skal foreligge skriftligt ved afholdelsen af et medlemsmøde.

§ 11 Opløsning af foreningen

Foreningen kan kun opløses ved et medlemsmødes beslutning med ¾ flertal. Forslag om opløsning af foreningen skal udsendes sammen med indkaldelsen til medlemsmødet.

§ 12 Anvendelse af midler

Ved foreningens opløsning eller ved bortfald af skattebegunstigede formål tilfalder foreningens formue efter aftale med skattevæsnet til en almennyttig dansk organisation i Sydslesvig, som skal anvende den umiddelbart og udelukkende til almennyttige formål inden for oplysningsarrangementer for ungdommen.

§ 13 Ikrafttræden

Disse vedtægter blev i foreliggende version vedtaget på det stiftende medlemsmøde i Husum og træder umiddelbart herefter i kraft.